ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. ΠΡΟΟΙΜΙO

1.1.  Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.preciousmetalsgreece.com  (εφεξής: «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερόμενους (εφεξής «οι Πελάτες» ή «εσείς») από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «PRECIOUS METALS GREECE ΜΟΝ. ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (εφεξής: «η Precious Metals Greece»).

1.2.  Η Ιστοσελίδα παρέχει στο όνομα και για λογαριασμό σας τις εξής υπηρεσίες: α) αγορά πολύτιμων μετάλλων (ενδεικτικά χρυσό και ασήμι) β) μεταφορά πολύτιμων μετάλλων από και προς το εξωτερικό, γ) αποθήκευση πολύτιμων μετάλλων σε ιδιωτικές θυρίδες, δ) εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως Market Reports για την βιομηχανία των πολύτιμων μετάλλων και την εν γένει παγκόσμια οικονομία, συμβουλές εισόδου & εξόδου στην Χρηματιστηριακή αγορά για χρυσό και ασήμι, εκτίμηση των πολύτιμων μετάλλων μέσω εργαστηριακού ελέγχου από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες καθώς επίσης αντιπροσώπευση σε θέματα παραλαβής αλλά και πώλησης αυτών μέσω του παγκόσμιου δικτύου συνεργατών.

1.3. Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και των υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής: «οι Όροι Χρήσης»). Η χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης από τους Πελάτες. Οι Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συνιστά στους Πελάτες να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@preciousmetalsgreece.com.

1.4. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε Πελάτες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και δικαιοπρακτικά ικανούς σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

2.2. Η Εταιρεία στοχεύει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.

2.3. Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, οι Χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους  Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

2.4. Εκ του περισσού αναφέρεται ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις διαδικτυακές Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Precious Metals Greece δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια των Υπηρεσιών.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3.1. Το περιεχόμενο που περιέχεται στην Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, δεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής: «Περιεχόμενο»), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (περιεχόμενο τρίτων), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή φόρτωσης (download)  με οποιονδήποτε. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

3.2. Για οποιοδήποτε περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, όπως ενδεικτικά πληροφορίες, δεδομένα, ονόματα, απεικονίσεις, φωτογραφίες κοκ. (εφεξής: «Περιεχόμενο Τρίτων»), οι Πελάτες θα πρέπει να αποταθούν στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τα σχετικά δικαιώματα και τη σχετική ευθύνη.

 1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

4.1. Πραγματοποιώντας οποιαδήπτε αγορά πολύτιμων μετάλλων μέσω της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

4.1.1.  Η επένδυση σε πολύτιμα μέταλλα (ενδεικτικά χρυσό, ασήμι) εμπεριέχει κινδύνους και δεν απευθύνεται στο σύνολο των καταναλωτών. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις ευμετάβλητες τιμές των πολύτιμων μετάλλων (ενδεικτικά χρυσό, ασήμι). Επιπροσθέτως, υπό τεχνοοικονομικές συνθήκες που ενδεχομένως να διαμορφωθούν  μπορεί να μην είναι δυνατή: α) η ρευστοποίηση των πολύτιμων μετάλλων που θα αγοράσετε μέσω της Ιστοσελίδας β) η ρευστοποίηση των πολύτιμων μετάλλων που θα αγοράσετε μέσω της Ιστοσελίδας σε τιμές που θα συμφωνούν με τις εκτιμήσεις, επιδιώξεις, επιθυμίες ή ανάγκες σας. Για τους λόγους πριν από οποιαδήποτε αγορά πολύτιμων μετάλλων μέσω της Ιστοσελίδας, καλείστε να συμβουλευτείτε το χρηματοπιστωτικό σας σύμβουλο.

4.1.2. Τυχόν προηγούμενες επιτυχημένες συναλλαγές, άλλως επενδύσεις σας δεν προεξοφλούν την επιτυχία νέων μέσω της Ιστοσελίδας ή και γενικότερα.

4.1.3. Η τελική επιλογή της συναλλαγής, άλλως επένδυσης μέσω της Ιστοσελίδας αποτελεί προϊόν εμπεριστατωμένης δικής σας έρευνας και συμβουλής ειδικού, της Εταιρείας μη υπέχουσας επουδενί ιδιότητα ειδικού συμβούλου σύμφωνα και με τις Δηλώσεις – Αποποιήσεις του άρθρου 10 κατωτέρω.

 4.2. Οι παραγγελίες, άλλως επενδύσεις που πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας αποτελούν συνάψεις σύμβασης χρηματοοικοινομικών υπηρεσιών από απόσταση, οι οποίες διέπονται από το ν.2251/1994, όπως αυτός ισχύει μετά την έκδοση της ΥΑ Ζ1-891 (ΦΕΚ Β 2144/30.08.2013).

 4.3. Πριν την πραγματοποίηση αγοράς πολύτιμων μετάλλων, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

– περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών στοιχείων των πολύτιμων μετάλλων,

– το συνολικό τίμημα που πρέπει να πληρώσετε για την αγορά πολύτιμων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών τελών, επιβαρύνσεων και δαπανών και όλων των φόρων που εισπράττονται μέσω του προμηθευτή ή, εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές τίμημα, τη βάση υπολογισμού του, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να το ελέγξει ο καταναλωτής, – εφόσον συντρέχει περίπτωση, προειδοποίηση η οποία αναφέρει ότι πολύτιμων μετάλλων συνδέεται με τίτλους που συνεπάγονται ειδικούς κινδύνους συνδεόμενους με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή τις πράξεις που πρέπει να εκτελεστούν ή των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στις κεφαλαιαγορές επί των οποίων ο προμηθευτής δεν έχει καμία επίδραση, καθώς και ότι οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν δείκτη για τις μελλοντικές αποδόσεις,

– μνεία της ενδεχόμενης ύπαρξης άλλων φόρων ή/και δαπανών που δεν εισπράττονται μέσω του προμηθευτή, άλλως της Precious Metals Greece ούτε χρεώνονται από αυτόν,

– τους τυχόν χρονικούς περιορισμούς της ισχύος των παρεχόμενων πληροφοριών,

– τις ρυθμίσεις σχετικά με την πληρωμή και την εκτέλεση,

– το τυχόν ειδικό επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για τον καταναλωτή η χρήση των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εάν αυτό το επιπλέον κόστος χρεώνεται.

4.4. Αναγνωρίζετε ότι οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων που θα αγοράσετε, άλλως, επί των οποίων θα επενδύσετε μέσω της Ιστοσελίδας αλλάζουν συνεχώς, ενώ οι χρεώσεις της Εταιρείας αντανακλούν τις τρέχουσες τιμές, με αποτέλεσμα όλες οι αναγραφόμενες τιμές να είναι αναφορικές με τις τελικές τιμές να κλειδώνουν κατά το τελευταίο στάδιο της συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 5. Για το λόγο αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις με αντικείμενο αγαθά και υπηρεσίες, η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις επί των οποίων ο προμηθευτής δεν έχει καμία επίδραση και οι οποίες μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης. Ως τέτοια αγαθά λογίζονται και τα αντικείμενα συναλλαγής της Ιστοσελίδας σύμφωνα και με το άρθρο 4α ν.2251/1994 όπως αυτός ισχύει μετά την έκδοση της ΥΑ Ζ1-891 (ΦΕΚ Β 2144/30.08.2013).

4.5. Το τελικό κόστος παραγγελίας διαμορφώνεται κατόπιν του συνυπολογισμού των εξής παραμέτρων: α) της αναγραφόμενης τιμής του προϊόντος πλέον ΦΠΑ όπου αυτός ισχύει. Σημειωτέον, ο επενδυτικός χρυσός δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. ενώ ο επενδυτικός άργυρος επιβαρύνεται με Φ.Π.Α 23% επί της αξίας του, β) των τελωνειακών δασμών γ) των εξόδων συσκευασίας και δ) των εξόδων αποστολής υπό την μορφή του premium/oz επί της spot τιμής του μετάλλου), τα οποία (έξοδα) διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή αποστολής, ε) της προμήθειας της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι το τελικό κόστος παραγγελίας θα γνωστοποιείται σε εσάς κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης στη φόρμα παραγγελίας των απαραίτητων για τον προσδιορισμό του στοιχείων (προϊόν και τόπος αποστολής) και πάντως πριν την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας.

 1. ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

5.1. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά πολύτιμων μετάλλων μέσω της Ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συμπληρώνετε τη σχετική Φόρμα Ενδιαφέροντος με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Email).
 2. Επιλέγετε το προς αγορά πολύτιμο μετάλλο (χρυσό ή ασήμι).
 3. Επιλέγετε συγκεκριμένα προϊόντα (πλακίδια ή νομίσματα).
 4. Δηλώνετε επιθυμητή ποσότητα.

5.2. Eντός 24-36 ωρών από τη συμπλήρωση και αποστολή της Φόρμα Ενδιαφέροντος, η οποία διέπεται από τους παρόντες όρους θα σας αποστείλουμε απαντητικό email  προσφοράς,  το οποίο περιέχει:

 1. Αναλυτική περιγραφή των ειδών & αριθμού των τεμαχίων.
 2. Σχετική οικονομική προσφορά.
 3. Σχετική σύμβαση αγοράς μεταξύ της Precious Metals Greece και των Πελατών.
 4. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού της Precious Metals Greece, προκειμένου να προβείτε σε κατάθεση του ακριβούς ποσού αγοράς εντός 24 ωρών. Ρητώς σημειώνεται ότι  η τελική τιμή των πολύτιμων μετάλλων επιβεβαιώνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την καταβολή.  Κατά συνέπεια, η τελική προς αγορά ποσότητα πολύτιμων μετάλλων θα αντιστοιχεί στο ποσό που θα έχετε καταβάλλει και στην τιμή που θα έχει διαμορφωθεί το δεδομένο χρονικό σημείο, ήτοι 48 ώρες μετά την καταβολή.
 5. Οδηγίες για αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή της ταυτότητας ή του διαβατηρίου & λογαριασμός ΔΕΚΟ (για την ταυτοποίηση διεύθυνσης παράδοσης & Α.Φ.Μ).

5.3. Στην περίπτωση που κάνετε αποδεκτή την προσφορά της Precious Metals Greece, υπογράψετε τη σύμβαση και καταβάλλετε στον τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 5.2.4 το ποσό της παραγράφου 5.2.2:

 1. Σας αποστέλλουμε το σχετικό τιμολόγιο (Proforma Invoice) όπου αναγράφεται το ακριβές ποσό της παραγγελίας σας, τα είδη & ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης (10-15 μέρες).
 2. Σας κοινοποιούμε το tracking number για την παρακολούθηση της παραγγελίας, μόλις γνωστοποιηθεί από τον προμηθευτή της εταιρίας, εντός 5-7 ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης.
 3. Κατά τον τελωνειακό έλεγχο των προϊόντων (Διεθνές Αεροδρόμιο – Ελευθέριος Βενιζέλος), εκδίδεται Τ.Δ.Α (τιμολόγιο – δελτίο αποστολής) της Precious Metals Greece, στο οποίο αναγράφεται ο τελικός προορισμός – η διεύθυνσή σας, όπου παραδίδεται στον μεταφορέα για την ολοκλήρωση της παράδοσης.

5.4. Δεδομένης της φύσης της συναλλαγής, σε περιπτώσεις καθυστέρησης της αποστολής λόγω α) ανωτέρας βίας (ενδεικτικά απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές), β) έλλειψης διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες του Πωλητή-Προμηθευτή, παρά τις τυχόν αρχικές επιβεβαιώσεις από την πλευρά του Πωλητή-Προμηθευτή γ) παραγγελίας προϊόντος με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, θα ενημερώνεστε με σχετικό email για τον τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας σας.

5.5. Τα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ασφάλεια αυτή ισχύει μέχρι τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο διάφορο του μεταφορέα και υποδειχθέν από εσάς οπότε ο σχετικός κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς.

 5.6. Εκτός των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται, η Precious Metals Greece έχει απέναντί σας όλες τις ευθύνες για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 534επ. του Αστικού Κώδικα.

5.7. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή αυτή πάψει τη λειτουργία της, όλες οι ευθύνες και υποχρεώσεις της Precious Metals Greece απέναντί σας παραμένουν ανεπηρέαστες.

 1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ

Παράλληλα με την αγορά πολύτιμων μετάλλων σας δίνουμε τη δυνατότητα να τα αποθηκεύσετε σε ιδιωτικές θυρίδες εκτός τραπεζικού συστήματος είτε στο εξωτερικό.

6.1. Αποθήκευση Πολύτιμων Μετάλλων στο Εξωτερικό:

6.1.1. Σας δίνουμε τη δυνατότητα, εφόσον μας ενημερώσετε σχετικά να μην παραδώσουμε τα πολύτιμα μέταλλα που αγοράσατε σύμφωνα με το άρθρο 5 ανωτέρω στην διεύθυνσή σας αλλά να τα αποθηκεύσουμε στο όνομα και για λογαριασμό σας σε αυτόνομη ιδιωτική θυρίδα της οποίας μοναδικός δικαιούχος θα είστε μόνο εσείς.

6.1.2. Η λίστα των χωρών και οι εταιρείες με τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε πολύτιμα μέταλλα  θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναλόγως της διαθεσιμότητας.

6.1.3. Αφού επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες χώρες/παρόχους αποθήκευσης, η Precious Metals Greece επικοινωνεί με τον αντίστοιχο συνεργάτη – προμηθευτή από όπου θα γίνει η αγορά των πολύτιμων μετάλλων, έτσι ώστε να τον ενημερώσει για την απευθείας αποθήκευση των πολύτιμων μετάλλων. Στη συνέχεια η Precious Metals Greece προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τον πάροχο αποθήκευσης που θα έχετε επιλέξει. Ειδικότερα η Precious Metals Greece συμπληρώνει στο όνομα και για λογαριασμό σας την αίτηση δημιουργίας του λογαριασμού αποθήκευσης στον αντίστοιχο πάροχο με τα στοιχεία σας, αφού προηγουμένως στείλετε τα σχετικά έγγραφα (αντίγραφο διαβατηρίου & στοιχεία πιστωτικής κάρτας για την αυτόματη χρέωση αποθήκευσης ανά μήνα). Εφόσον έχετε επιλέξει την υπηρεσία αποθήκευσης, με την ολοκλήρωση της αγοράς σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 ανωτέρω,  θα σας αποστείλουμε επιπλέον: α) τιμολόγιο αποθήκευσης και β) απόδειξη της θυρίδας. Σημειωτέον ότι τα πολύτιμα μέταλλα που αγοράζετε και αποθηκεύετε μέσω της Ιστοσελίδας λαμβάνουν αύξοντα αριθμό και επιθεωρούνται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές. Κατόπιν του ελέγχου σας αποστέλλεται και σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6.2. Αποστολή πολύτιμων μετάλλων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό:

6.2.1. Αφού επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες χώρες/παρόχους αποθήκευσης της παραγράφου 6.1.2., η Precious Metals Greece επικοινωνεί με τον αντίστοιχο πάροχο και διαχειριστή της θυρίδας που έχετε επιλέξει και συμπληρώνει στο όνομα και για λογαριασμό σας  αίτηση με τα στοιχεία του πελάτη για την δημιουργία λογαριασμού αποθήκευσης. Συλλέγονται τα πολύτιμα μέταλλα από την μεταφορική εταιρεία και αποστέλονται σε οίκο του εξωτερικού για αξιολόγηση και εκτίμηση αυτών. Αφού ενημερωθείτε για την εκτιμώμενη αξία και συμφωνείτε με αυτή έχει 2 επιλογές.

 • Είτε να αποσταλλούν τα τεμάχιά σας ως έχουν στην θυρίδα που έχετε υποδείξει για αποθήκευση.
 • Είτε να χυτευθούν και να παραχθούν νέα προϊόντα με την επωνυμία του οίκου του εξωτερικού και στην συνέχεια να αποσταλλούν για αποθήκευση.

6.3. Οι ενέργειες παροχής ιδιωτικής θυρίδας και αποθήκευσης διέπονται από τους Όρους Υπηρεσίας Αποθήκευσης.

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης,  καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

7.2. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

7.3. Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας καταγράφει και συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των Πελατών, μόνο εφόσον αυτοί τα παρέχουν εκουσίως συμπληρώνοντας τη Φόρμα Ενδιαφέροντος. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

7.4. Οι Πελάτες αναγνωρίζουν ότι τα στοιχεία που δίνουν με τη συμπλήρωση της Φόρμας Ενδιαφέροντος είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εντολών σας, την ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών μας , καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τους Πελάτες, εκτός εάν δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο και το εκφράζουν ρητώς στην επικοινωνία του προς την Ιστοσελίδα και συναινούν στη δημιουργία του αρχείου και στη συλλογή,  επεξεργασία, κατηγοριοποίηση κτλ των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των Εγγεγραμένων χωρίς τη συγκατάθεση αυτών. Παράλληλα, η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Πελατών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

7.5. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι Πελάτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Οι Πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με τον διαχειριστή (administrator) της Ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.

7.6. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης των Πελατών όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Επιπλέον με την ως άνω τεχνολογία η Ιστοσελίδα δύναται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης μέσα στην Ιστοσελίδα και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας. Οι Πελάτες δύνανται τεχνολογικά να ρυθμίσουν το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να προειδοποιούνται για τη χρήση cookies και να επιτρέπουν ή όχι τη χρήση αυτών. Σε περίπτωση που κάνει την εν λόγω ρύθμιση και επιλέξει να μην αποδεχτεί τη χρήση των cookies  για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να μη μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

7.7. Η Precious Metals Greece δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθ. 11 (Δικαίωμα ενημέρωσης), αρθ.12 (Δικαίωμα Πρόσβασης) και αρθ.13 (Δικαίωμα Αντίρρησης) του Ν.2472/1997 μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@preciousmetalsgreece.com

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

8.1. Οι Πελάτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι α) δεν θα προσβάλλουν με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων και δε θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση αδικοπραξία οποιασδήποτε μορφής, απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο  β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα χρηστών ή τρίτων και δ) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο την Precious Metals Greece ή οποιονδήποτε τρίτο, χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, η Precious Metals Greece επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

8.2. Οι Πελάτες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή συνδεδεμένης με αυτό ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτό.

8.3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, η Precious Metals Greece διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή/και να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και κάθε τρίτης υπηρεσίας συνδεδεμένης με αυτή και επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της, προκειμένου να αποζημιωθεί για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

 1. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

9.1. Η Ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, οι Πελάτες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

9.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Ιστοσελίδα ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους οποίους μπορεί να παραπέμπει, ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

10.1. Η Precious Metals Greece δεν αποτελεί χρηματιστηριακή, επενδυτική ή άλλου τύπου συμβουλευτική εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν παρέχει επενδυτικές, οικονομικές ή άλλου τύπου συμβουλές ούτε δημιουργείται με τη χρήση της  Ιστοσελίδας οποιασδήποτε μορφής σχέση εντολής.

10.2. Δεδομένων των όσων αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και στην παράγραφο 10.1 ανωτέρω, υπάρχει πιθανότητα να χάσετε μέρος από ή όλο το κεφάλαιο που έχετε ή σκοπεύετε να δαπανήσετε  και επομένως δε θα πρέπει να επενδύετε κεφάλαια που δεν έχετε τη δυνατότητα να χάσετε. Θα πρέπει να είστε ενήμεροι για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τις. Η Precious Metals Greece σας συνιστά να ζητήσετε συμβουλευτικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5.6, 5.7 και 6.3., σε καμία περίπτωση η Precious Metals Greece δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική), συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας κερδών των Πελατών, που μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από τις Υπηρεσίες .

10.3. H Precious Metals Greece καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε  το Περιεχόμενο και το Περιεχόμενο τρίτων να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθινό και επίκαιρο. Το Περιεχόμενο και το Περιεχόμενο Τρίτων σας παρέχονται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» προς δική σας πληροφόρηση ως γενικές πληροφορίες μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους προσωπικούς σας στόχους, την οικονομική σας κατάσταση ή τις ανάγκες σας. Οι γενικές συμβουλές που παρέχονται ή το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δε δημιουργούν σχέση συμβούλου – πελάτη δεν έχουν το χαρακτήρα προσωπικής επενδυτικής συμβουλής και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως τέτοιες.

10.4. H Precious Metals Greece δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

10.5. Δεδομένης της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, η Precious Metals Greece δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

11.1 Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και  θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

11.2 Με το παρόν οι Πελάτες συναινούν ρητά ότι για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από αυτούς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, μπορούν να απευθύνονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή με οποιοδήποτε μέσο. Σε κάθε περίπτωση η όποια τυχόν διαφορά υπόκειται στον ελληνικό νόμο και αρμόδια δικαιοδοσία θεωρείται αυτή των δικαστηρίων των Αθηνών.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1. Η Precious Metals Greece δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.

12.2. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους  Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.